• +386 (0)8 161 53 09
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK


civilno združenje kamniških športnih društev in klubov

foto: Klemen Brumec

BAZEN POD SKALO


Statut

Na podlagi 4. in 9. člena  Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg), je Skupščina Športne zveze občine Kamnik na svoji 4. seji dne, 31.3.2022 sprejela statut kot sledi v nadaljevanju:

STATUT

ŠPORTNE ZVEZE OBČINE KAMNIK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Športna zveza občine Kamnik je osrednja športna organizacija, ki združuje športne klube in društva s sedežem v občini Kamnik, ki so sklenili Pogodbo o ustanovitvi Športne zveze občine Kamnik ali so se kasneje včlanili s podpisom pristopne izjave.

Športna zveza občine Kamnik je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje članov, katerih dejavnost je šport.

2. člen

Športna zveza občine Kamnik je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi in zakonom o društvih.

Ime organizacije je ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK.

Sedež Športne zveze občine Kamnik je v Kamniku, Kajuhova pot 12.

3. člen

Športna zveza občine Kamnik je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez in priznava OKS-ZŠZ kot edino osrednjo nevladno športno organizacijo v Sloveniji.

4. člen

Športna zveza občine Kamnik ima svoj znak. Znak Športne zveze občine Kamnik je okrogle oblike z grbom mesta Kamnik v sredini in napisom Športna zveza občine Kamnik ob robu.

Pečat Športne zveze občine Kamnik je okrogel s premerom 30 mm. Ob robu kroga je napis ŠPORTNA ZVEZA OBČINE, v sredini pa napis KAMNIK.

5. člen

Zveza lahko sodeluje z drugimi društvi in zvezami društev v Republiki Sloveniji in izven nje.

Zveza lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne državne in mednarodne športne zveze društev, ki imajo podobne namene in cilje – s pogojem, da dejavnost teh mednarodnih zvez društev ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije oziroma ima dovoljenje za delovanje vlade Republike Slovenije.

NAMEN DEJAVNOSTI IN NALOGE ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK

6. člen

Športna zveza občine Kamnik predvsem:

 • skupaj z vsemi športnimi klubi in društvi ter ostalimi dejavniki skrbi za usklajen razvoj vseh področij športa v Občini ter za aktivno vključevanje vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva, zlasti mladih,
 • spodbuja združevanje športnih klubov in društev v Športni zvezi občine Kamnik po načelu prostovoljnega združevanja,
 • usklajuje delo članic in opravlja dogovorjene skupne naloge,
 • skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v vseh organih Športne zveze občine Kamnik in v športnih klubih in društvih,
 • vzpodbuja zanimanje za šport in olimpijsko gibanje med mladimi,
 • razvija prijateljske odnose med športniki, ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin ne glede na raso, spol jezik in/ali vero,
 • deluje ob upoštevanju načela enakosti vseh članic Športne zveze občine Kamnik, ob upoštevanju enakega varovanja pravic, poštenega in vestnega izpolnjevanja obveznosti in mirnega reševanja sporov,
 • ohranja svojo avtonomnost in se upira vsaki obliki pritiskov, vključno s tistimi, ki so politične, verske ali ekonomske narave,
 • spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v pravilih OKS,
 • pospešuje razvoj vrhunskega športa,
 • pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabo prostega časa,
 • spremlja razvoj športa v občini, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru veljavnih predpisov,
 • razpisuje, organizira in v okviru svojih organov občinska prvenstva, športna tekmovanja in druge prireditve,
 • zastopa članice o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in organizacij občine,
 • oblikuje letne in večletne programe dela na področju športa,
 • sodeluje z občinskim organom, pristojnim za področje športa,
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes tudi za vključevanje v športne klube in hkrati omogočali doseganje vrhunskih športnih rezultatov,
 • sodeluje pri oblikovanju meril vrhunskega profesionalnega športa in skrbi za njihovo uresničevanje,
 • nudi informacijsko pomoč pri izobraževanju strokovnih kadrov,
 • skrbi za lastno pridobivanje sredstev – marketing,
 • skladno s pooblastili lokalne skupnosti aktivno sodeluje pri razporejanju sredstev za izvajanje športnih programov glede na sprejete kriterije za vrednotenje športnih programov,
 • posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članicam Športne zveze občine Kamnik,
 • sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela članic Športne zveze občine Kamnik,
 • skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev na področju športa,
 • koordinira in povezuje aktivnosti med članicami Športne zveze občine Kamnik,
 • skladno s pooblastili lokalne skupnosti skrbi za racionalno in smotrno uporabo športnih, objektov ter predlaga letni plan vzdrževalnih del na športnih objektih.

7. člen

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakonodaja in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti.

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov Športne zveze občine Kamnik.

Društvo izvaja naslednje dopolnilne dejavnosti z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi (SKD Ajpes):

Zveza lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

(nabava in prodaja promocijskih reklamnih artiklov za člane zveze, donatorje, sponzorje. Dražbe na prostem (prodaja na drobno, razen prek interneta)),

I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov

(dejavnost športnih počitniških taborov in drugih športnih programov),

I 56.300 Druga oskrba z jedmi

(oskrba z jedmi na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih na športnih prireditvah),

I 56.290 Strežba pijač

(točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih na športnih prireditvah),

J 58.110 Izdajanje knjig

(izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, povezanih s športom),

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

(oddaja in obratovanje športnih objektov),

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora

(Oglaševanje dogodkov v naši organizaciji ali organizaciji naših članic. Reklamiranje sponzorjev, donatorjev na promocijskih materialih (spletna stran, bilteni, majice, nalepke, koledarji ipd.),

N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

(dajanje v najem lastnih osebnih vozil in lastnih kombijev),

N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

(dajanje športne in rekreacijske opreme v najem),

N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

(urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice otroških igrišč in športnih igrišč),

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

(organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, sejmov, razstav, srečanj, kongresov, konferenc ipd., tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave in prireditve),

P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

(izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, ki je

formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in poteka v različnih oblikah

(šola, tečaj, tabor z nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku idr.),

R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

(Občasno prirejanje iger na srečo: prodaja srečk, tombole, srečelovi in druge podobne igre),

R 93.110 Obratovanje športnih objektov

(dejavnosti odkritih in pokritih športnih objektov za najrazličnejše športe, s sedeži za

gledalce ali brez, organiziranje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih, upravljanje in zagotavljanje osebja za obratovanje teh objektov),

R 93.190 Druge športne dejavnosti

(organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih, dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr., dejavnost športnih lig, zvez ipd., dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov).

Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.

ČLANSTVO

8. člen

Članstvo v zvezi je prostovoljno in je lahko redno ali častno.

Član  Športne zveze občine Kamnik lahko postane društvo organizirano po Zakonu o društvih s sedežem v občini Kamnik, ki na podlagi predhodno vložene prošnje in sklepa predsedstva Športne zveze občine Kamnik:

 • podpiše pristopno izjavo
 • priznava statut Športne zveze občine Kamnik

9. člen

Člani Športne zveze občine Kamnik pri delu Športne zveze občine Kamnik sodelujejo s pomočjo svojih delegatov na Zboru članov in predstavnikov v organih Športne zveze občine Kamnik.

Pravice članov Športne zveze občine Kamnik so:

 • da volijo in so njihovi predstavniki izvoljeni v organe Športne zveze občine Kamnik,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih Športne zveze občine Kamnik,
 • da pri svojem delu uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Športne zveze občine Kamnik,
 • da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti Športne zveze občine Kamnik,
 • v obravnavo predlagajo vprašanja, ki se nanašajo na zvezo in delo njenih organov,
 • posredujejo mnenja in predloge članov, ki jih zastopajo,
 • da so seznanjeni s programom in finančno-materialnim poslovanjem Športne zveze občine Kamnik.

10. člen

Dolžnosti članov Športne zveze občine Kamnik so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe in odločbe organov Športne zveze občine Kamnik,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Športne zveze občine Kamnik,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi Zbor članov Športne zveze občine Kamnik,
 • da zvezi dajejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da varujejo ugled Športne zveze občine Kamnik.

11. člen

Zveza ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana Športne zveze občine Kamnik lahko zveza podeli pravnim in fizičnim osebam neoporečnih moralnih lastnosti, ki so s svojim delom prispevali k uspešnemu delovanju Športne zveze občine Kamnik in ki imajo velike zasluge na področju športa v občini.

Naziv častnega člana podeljuje Zbor članov na predlog upravnega odbora.

Častni člani nimajo pravice glasovanja v organih Športne zveze občine Kamnik in so oproščeni plačevanja članarine. Ostale pravice in dolžnosti častnih članov, ki so tudi člani Športne zveze občine Kamnik, so enake pravicam rednih članov.

12. člen

Pravice in dolžnosti članov organov Športne zveze občine Kamnik so častne. Za svoje delo v organih Športne zveze občine Kamnik člani praviloma ne prejemajo plačila. V primeru, da gre za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član organov Športne zveze občine Kamnik pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

13. člen

Članstvo v zvezi se preneha:

 1. s prostovoljnim izstopom člana, ki poda pisno izjavo, da ne želi biti več član,
 2. z izključitvijo, če ne plačuje članarine kljub predhodnemu opozorilu
 3. z izključitvijo na podlagi sklepa Zbora članov,
 4. s prenehanjem delovanja člana ali Športne zveze občine Kamnik.

S prenehanjem članstva iz 1., 2. in 3. alineje ne prenehajo morebitne finančne obveznosti bivšega člana do Športne zveze občine Kamnik.

Ob predhodni poravnavi vseh obveznosti do Športne zveze občine Kamnik, kar ugotovi nadzorni odbor, lahko član Športne zveze občine Kamnik izstopi tako, da poda pisno izjavo, da ne želi biti več član.

Člana Športne zveze občine Kamnik iz članstva Športne zveze občine Kamnik črta Zbor članov, in sicer ob predhodnem soglasju nadzornega odbora, če kljub pisnemu opominu ne plača članarine v tekočem letu ali ne deluje skladno z zakonodajo Republike Slovenije.

NOTRANJA ORGANIZACIJA ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KAMNIK

14. člen

Notranja organiziranost Športne zveze občine Kamnik izhaja iz dejavnosti in nalog, ki jih zveza izvaja.

15. člen

Temeljni organi Športne zveze občine Kamnik so:

 1. Zbor članov,
 2. Upravni odbor,
 3. Nadzorni odbor
 4. Disciplinsko razsodišče.

16. člen

Mandat članov organov Športne zveze občine Kamnik traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

ZBOR ČLANOV

17. člen

Najvišji organ Športne zveze občine Kamnik je Zbor članov.

Zbor članov sestavljajo delegati vseh članov Športne zveze občine Kamnik, ki so za leto med rednima Zboroma članov poravnali članarino. Volilno pravico imajo delegati članov Športne zveze občine Kamnik, ki so dopolnili 18 let.

Na Zboru članov ima vsak član Športne zveze občine Kamnik, ki je v tekoči sezoni plačal članarino, na voljo eno delegatsko mesto.

Dve delegatski mesti ima član Športne zveze občine Kamnik na voljo v primeru, ko član Športne zveze občine Kamnik  na dan sklica Zbora članov izpolnjuje naslednje navedene pogoje:

 • je plačal članarino Športni zvezi občine Kamnik zadnjih pet let in so njegovi programi športa sofinancirani s strani Občine Kamnik.

Tri delegatska mesta ima član Športne zveze občine Kamnik na voljo v primeru, ko član Športne zveze občine Kamnik  na dan sklica Zbora članov izpolnjuje naslednje navedene pogoje:

 • je plačal članarino zadnjih pet let in ki v svoji primarni športni panogi izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah ali program kakovostnega športa (člani).

Programi športna morajo biti sofinancirani s strani Občine Kamnik.

Zbori članov so praviloma javni. Zbori članov Športne zveze občine Kamnik so redni ali izredni.

Redni Zbor članov je sklican enkrat letno in ga skliče predsednik.

Izredni Zbor članov se skliče po potrebi. Predsednik je dolžan sklicati izredni Zbor članov na pobudo vsaj ene tretjine članov Športne zveze občine Kamnik ali na pobudo nadzornega odbora, najkasneje v roku 30 dni po prejemu zahteve. Če tega predsednik ne stori, lahko sejo Zbora skliče predlagatelj iz vrst članov. Izredno zasedanje Zbora članov odloča le o zadevi, za katero je sklicano.

Sklepčnost ugotavlja komisija na podlagi listine prisotnih in pooblastil - poverilnic, ki so jih delegati članov ŠZ Kamnik oddali pred zasedanjem Zbora članov.

Zbor članov je sklepčen in lahko zaseda, če je navzočih več kot 1/2 delegatov aktivnih članov ŠZ Kamnik. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih delegatov aktivnih članov ŠZ Kamnik.

Če se do določene ure ne zbere zadostno število delegatov aktivnih članov ŠZ Kamnik, se začetek dela skupščine odloži za 15 minut. Po poteku tega časa pa Zbor članov začne z delom in sklepa veljavno, če je prisotnih več kot 1/4 delegatov aktivnih članov.

Člani ŠZ Kamnik s pisnim pooblastilom (poverilnico) pooblastijo delegate za zastopanje na Zboru članov.

Delegat lahko hkrati zastopa več članov Zbora članov, ki so ga za zastopanje pooblastili s poverilnico.

18. člen

Zbor članov ima svoj poslovnik o načinu dela.

19. člen

Naloge Zbora članov so predvsem naslednje:

 • razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah športa v občini,
 • sprejema programska izhodišča razvoja športa v občini ter ocenjuje njihovo uresničevanje,
 • sprejema Letni program dela Športne zveze občine Kamnik,
 • sprejema statut Športne zveze občine Kamnik, sedež Športne zveze občine Kamnik in poslovnik o svojem delu,
 • verificira mandate članov Zbora članov in odloča o prenehanju članstva v Zboru članov,
 • voli in razrešuje predsednika ter člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča ,
 • odloča o izključitvi članov Športne zveze občine Kamnik,
 • dokončno odloča v primeru sporov med člani Športne zveze občine Kamnik,
 • opravlja druge dogovorjene naloge

UPRAVNI ODBOR

20. člen

Upravni odbor Športne zveze občine Kamnik  je izvršni  organ Zbora članov. Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

 • izvršuje sklepe Zbora članov,
 • sprejema odločitve, ki po statutu niso v pristojnosti Zbora članov,
 • pripravlja gradiva in sklicuje zasedanja Zbora članov,
 • ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje in pristojnosti, usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje projektov
 • poroča Zboru članov o svojem delu,
 • pripravlja in sprejema zaključni račun in poročilo o uresničevanju programov dela,
 • pripravlja letne in večletne programe dela in letne finančne plane ter spremlja njihovo uresničevanje,
 • pripravlja in sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami ter osnovnimi sredstvi,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
 • določa pogoje za imenovanje vodje strokovne službe,
 • določa višino članarine,
 • odloča o aktivnem članstvu v Športni zvezi občine Kamnik,
 • skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja,
 • skrbi za javnost dela,
 • skrbi za zakonitost poslovanja,
 • imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih strokovnih komisij,
 • imenuje in razrešuje sekretarja,
 • predlaga predstavnike Športne zveze občine Kamnik v odbore, komisije in delovna telesa Občine Kamnik, Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ in drugih organizacij,
 • razpravlja o predlogih za sprejem novih članic Športne zveze občine Kamnik in jih posreduje Zboru članov,
 • podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim društvom, če je tako dogovorjeno z Občino Kamnik,
 • odloča o drugih zadevah.

21. člen

Upravni odbor ima 9 članov. Po funkciji je predsednik Športne zveze občine Kamnik član upravnega odbora. Člani upravnega odbora na prvi seji na predlog predsednika izmed sebe izvolijo podpredsednika Športne zveze občine Kamnik.

Mandatna doba članov upravnega odbora traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.

22. člen

Datum in dnevni red zasedanja upravnega odbora določi predsednik. V primeru odsotnosti predsednika seje sklicuje podpredsednik Športne zveze občine Kamnik.

23. člen

Upravni odbor ima svoj poslovnik o načinu dela.

24. člen

Upravni odbor ima lahko svoja delovna telesa. Ta preučujejo problematiko na svojih področjih, predlagajo predsedstvu gradiva in programe za svoja področja in izvršujejo naloge v skladu z danimi pooblastili.

Njihovo poslovanje se predpiše s sklepom o ustanovitvi.

Delovna telesa imajo svoj  poslovnik o delu.

Člani predsedstva za svoje delo lahko prejemajo denarna nadomestila, v kolikor je to določeno z letnim finančnim planom Športne zveze občine Kamnik. Nadomestila morajo biti primerljiva s podobnimi nadomestili v drugih javnih ustanovah v občini Kamnik.

NADZORNI ODBOR

25. člen

Nadzorni odbor  je organ Zbora članov Športne zveze občine Kamnik in šteje tri člane. Izmed članov nadzornega odbora se na prvi seji izvoli predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.

Mandat nadzornega odbora traja štiri leta. Ista oseba ne more biti izvoljena v nadzorni odbor v dveh zaporednih mandatnih obdobjih.

26. člen

Nadzorni odbor ima svoj poslovnik o načinu dela.

27. člen

Nadzorni odbor:

 • pregleda poslovanje Športne zveze občine Kamnik vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa,
 • nadzoruje izvrševanje sklepov organov Športne zveze občine Kamnik,
 • nadzoruje zakonitost dela Športne zveze občine Kamnik,
 • nadzoruje finančno poslovanje Športne zveze občine Kamnik,
 • za svoje delo odgovarja Zboru članov in jim pisno poroča.

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

28. člen

Disciplinsko razsodišče je organ Zbora članov Športne zveze občine Kamnik in šteje tri člane. Izmed članov disciplinskega razsodišča se na prvi seji izvoli predsednika.

Mandat disciplinskega razsodišča traja štiri leta, člani so lahko ponovno izvoljeni.

29. člen

Disciplinsko razsodišče ima svoj poslovnik o načinu dela.

30. člen

Disciplinsko razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku, ki ga sprejme upravni odbor Športne zveze občine Kamnik. Zoper sklepe disciplinskega razsodišča ima prizadeti član Športne zveze občine Kamnik  pravico pritožbe na Zbor članov Športne zveze občine Kamnik, ki dokončno odloča o zadevi.

Disciplinski ukrepi so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

31. člen

Disciplinsko razsodišče obravnava naslednje kršitve:

 • kršitve določb statuta
 • ne izvrševanje sklepov organov Športne zveze občine Kamnik
 • dejanja članov, ki kakorkoli škodujejo ugledu športa

PREDSEDNIK

32. člen

Predsednik Športne zveza občine Kamnik:

 • Predsednik zastopa in predstavlja zvezo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. Društvo predstavlja samostojno in ima neomejena pooblastila,
 • vodi zasedanja Zbora članov,
 • sklicuje in vodi seje predsedstva,
 • skrbi za izvrševanje sklepov Zbora članov in predsedstva,
 • opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov Zbora članov in predsedstva.

Predsednik je za svoje delo odgovoren Zboru članov Športne zveze občine Kamnik, ki ga izvoli za mandatno dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen. Predsednik je odgovoren za delovanje zveze v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

V primeru odsotnosti njegove naloge prevzame podpredsednik.

STROKOVNA SLUŽBA

33. člen

Športna zveza občine Kamnik ima svojo strokovno službo.

Naloga strokovne službe je, da v okviru nalog in pooblastil, ki jih določi upravni odbor, organizira delo in vodi poslovanje Športne zveze občine Kamnik, kar pomeni predvsem:

 • zagotavlja pogoje za delo predsedstva, Zbora članov in organov Športne zveze občine Kamnik;
 • uresničuje sklepe in navodila predsedstva, Zbora članov in organov Športne zveze občine Kamnik;
 • pripravlja gradiva za seje upravnega odbora, Zbora članov in organov Športne zveze občine Kamnik;
 • usklajuje delo upravnega odbora, Zbora članov in organov Športne zveze občine Kamnik;
 • odgovarja za zakonitost poslovanja Športne zveze občine Kamnik;
 • skrbi za javnost dela;
 • v okviru pooblastil upravnega odbora in v okviru finančnega plana podpisuje finančne dokumente;
 • pripravlja analize, poročila, predloge, informacije in druga gradiva;
 • pripravlja osnutke pravnih aktov in pogodb;
 • opravlja druge naloge po nalogu upravnega odbora, Zbora članov in organov Športne zveze občine Kamnik;
 • opravlja druga dela in naloge, ki jih prevzame Športna zveza občine Kamnik s področja svojega delovanja.

Strokovno službo vodi fizična ali pravna oseba. Sklep v zvezi s tem sprejeme upravni odbor.

V primeru, da vodi strokovno službo fizična oseba, je vodja strokovne službe lahko delavec s posebnimi pooblastili, ki opravlja dela poklicno za polni ali skrajšani delovni čas ali se z njim sklene ustrezna pogodba. 

V primeru, da vodi strokovno službo pravna oseba, se z njo sklene ustrezna pogodba.

Pogoje za imenovanje strokovne službe določi upravni odbor.

Odločitev za fizično ali pravno osebo, ki vodi strokovno službo, mora temeljiti na ustrezno zagotovljenem obsegu dela in optimalnem finančnem učinku.

Za opravljanje posameznih strokovno tehničnih, računovodsko administrativnih in pomožnih del Športna zveza občine Kamnik lahko zaposluje: strokovne sodelavce za strokovno – tehnična opravila, računovodjo za računovodsko - administrativna opravila in vzdrževalca – hišnika ter čistilke za vzdrževalna in pomožna dela.

Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev strokovne službe se natančneje opredelijo v pogodbi o zaposlitvi in v skladu z veljavnimi zakonskimi določili ter splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo.

Sredstva za delovanje strokovne službe se določijo vsako leto na podlagi delovnega plana v finančnem planu Športne zveze občine Kamnik.

DRUGE DOLOČBE

34. člen

Za učinkovito izvrševanje nalog lahko upravni odbor ustanovi stalne ali občasne strokovne komisije oziroma delovna telesa.

Število članov in predsednike komisij oziroma delovnih teles določi upravni odbor. Za svoje delo so odgovorni upravnemu odboru.

JAVNOST DELA ŠPORTNE ZVEZE OBČINE KAMNIK

35. člen

Delovanje Športne zveze občine Kamnik je javno. Predsednik in sekretar obveščata članstvo in širšo javnost o delu Športne zveze občine Kamnik.

Članstvo obveščata s posredovanjem obvestil, vabil in zapisnikov po elektronski pošti, z objavljanjem na morebitnih spletnih straneh Športne zveze občine Kamnik in v drugih medijih. Širšo javnost se obvešča tako, da so vse seje praviloma javne.

Javnost se izključi, kadar se obravnavajo vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno sklenejo člani predsedstva.

VIRI MATERIALNO-FINANČNIH SREDSTEV IN UPRAVLJANJE Z NJIMI

36. člen

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme Zbor članov. Če zveza pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za izvajanje svoje dejavnosti z ustrezno razširitvijo programa v naslednjem letu, kar potrdi Zbor članov. Kakršna koli delitev premoženja med člane društva je nična.

37. člen

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje dejavnosti:

 1. s članarino,
 2. z naslova materialnih pravic in dejavnosti Športne zveze občine Kamnik,
 3. z darili in volili,
 4. s prispevki donatorjev,
 5. s prispevki sponzorjev,
 6. iz javnih sredstev,
 7. iz razpisov,
 8. s pridobljeno dejavnostjo, povezano z delovanjem Športne zveze občine Kamnik,
 9. iz drugih virov.

38. člen

Računovodstvo vodi poslovanje Športne zveze občine Kamnik v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje to področje.

Delo računovodstva je javno, kar pomeni, da ima vsak član Športne zveze občine Kamnik pravico do vpogleda v to poslovanje. Računovodstvo na Zboru članov in glede na dnevni red tudi na sejah upravnega odbora poroča o finančno-materialnem poslovanju in stanju. Zaključno poročilo za preteklo leto sprejme Zbor članov do 31. marca tekočega leta. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali po predhodnem pisnem soglasju podpredsednik ali sekretar.

39. člen

Športna zveza občine Kamnik ima svojo davčno številko in transakcijski račun pri ustrezni banki, ki jo izbere upravni odbor ob predhodnem soglasju nadzornega odbora. Lastnino Športne zveze občine Kamnik predstavljajo oprema, inventar, finančna sredstva in druga materialna sredstva, pridobljena iz sredstev Športne zveze občine Kamnik za opravljanje dejavnosti.

40. člen

Finančno in materialno poslovanje Športne zveze občine Kamnik nadzoruje nadzorni odbor. Razpolaganje s premoženjem Športne zveze občine Kamnik ter finančno in materialno poslovanje dodatno nadzoruje še računovodstvo, ki za zvezo izvaja računovodske storitve. Računovodstvo izbere upravni odbor ob predhodnem soglasju nadzornega odbora.

41. člen

Pridobivanje, odtujevanje, obremenjevanje, menjava in najem premičnega premoženja Športne zveze občine Kamnik se smejo opraviti s sklepom upravnega odbora. O odtujevanju, obremenjevanju, menjavi in najemu nepremičnin odloča Zbor članov Športne zveze občine Kamnik.

Člani Športne zveze občine Kamnik in člani organov Športne zveze občine Kamnik so dolžni z lastnino Športne zveze občine Kamnik ravnati kot dobri gospodarji.

PRENEHANJE DELOVANJA ŠPORTNE ZVEZE OBČINE KAMNIK

42. člen

Športna zveza občine Kamnik lahko preneha delovati po volji članic Športne zveze občine Kamnik ali po samem zakonu.

43. člen

Zbor članov lahko odloča o prenehanju delovanja Športne zveze občine Kamnik.

Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot 2/3 prisotnih članov Zbora članov.

Športna zveza občine Kamnik preneha delovati v primeru, če se število članic zmanjša pod dva.

44. člen

V primeru, da Športna zveza občine Kamnik preneha z delom, preide vse njeno premoženje na organizacijo, ki bo opravljala podobne naloge kot Športna zveza občine Kamnik in ki jo določi Zbor članov Športne zveze občine Kamnik.

Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu Občine Kamnik.

PREDODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Za sprejemanje sprememb in dopolnil tega Statuta je pristojen Zbor članov. Spremembe in dopolnitve Statuta se sprejemajo na enak način, kot se sprejema Statut.

47. člen

Ta Statut je sprejela Skupščina dne, 31.3.2022 in začne veljati takoj, ko pristojni državni organ ugotovi, da je Statut v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg).

Z dnem vpisa spremenjenega Statuta v register društev preneha veljati Statut Športne zveze občine Kamnik sprejet na Skupščini, 30.3.2009.

Športne zveze občine Kamnik

Predsednik

Robert Prosen


Športna zveza občine Kamnik
Kajuhova pot 12,1241 Kamnik

+386 (0)51 390 361

objave na spletni strani
sportnimediji@gmail.com

© 2024 Športna Zveza Občine Kamnik . All Rights Reserved. Powered by Oblikovalnica