Vabimo vas na redno Skupščina Športne Zveze Občine Kamnik, ki bo v četrtek, 29.3.2018, ob 18.00 uri v prostorih objekta na nogometnem stadionu Mekinje – 1. nadstropje.

Predlagan dnevi red in predlogi sklepov so:

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine

  • verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost Skupščine
  • sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo (predsednik), verifikacijska  komisija-volilna komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar

2. Sprejem dnevnega reda Skupščine

  • sprejme se predlagani dnevni red

3. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine

  • sprejme se zapisnik skupščine z dne 23.3.2017

4. Poročilo predsednika ŠZ Kamnik in predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik

  • sprejme se poročilo predsednika ŠZ Kamnik
  • sprejmejo se poročila predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik (NO in Disciplinska komisija)

5.  Sprejem finančnih poročil za leto 2017, finančnega plana za 2018 in letnega plana dela ŠZ Kamnik za leto 2018

  • sprejme se finančno poročilo za leto 2017, finančni plan 2018 in letni plan ŠZ Kamnik

6. Razno

  • pobude članov ŠZ Kamnik

Gradiva:

Poročilo predsednika 2018

Finančni načrt ŠZ 2018

Plan dela ŠZ Kamnik 2018

Letno poročilo ŠZ Kamnik Ajpes

Poročilo disciplinske komisije

Poročilo NO 2018