Vabimo vas na redno Skupščina Športne Zveze Občine Kamnik, ki bo v četrtek, 23.3.2017, ob 17.00 uri v prostorih objekta na nogometnem stadionu Mekinje – 2. nadstropje.

Predlagan dnevi red in predlogi sklepov so:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine
 • verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost Skupščine
 • sprejmejo se predlagana delovna telesa (delovno predsedstvo (predsednik), verifikacijska komisija-volilna komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar 
 1. Sprejem dnevnega reda Skupščine
 • sprejme se predlagani dnevni red 
 1. Potrditev zapisnika prejšnje Skupščine
 1. Poročilo predsednika ŠZ Kamnik in predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik
 • sprejme se poročilo predsednika ŠZ Kamnik
 • sprejmejo se poročila predsednikov organov in teles ŠZ Kamnik (NO in Disciplinska komisija) 
 1. Sprejem finančnih poročil za leto 2016, finančnega plana za 2017 in letnega plana dela ŠZ Kamnik za leto 2017
 • sprejme se finančno poročilo za leto 2016, finančni plan 2017 in letni plan ŠZ Kamnik
 1. Razno
 • pobude članov ŠZ Kamnik

Zapisnik skupščine 24.3.2016