pdf-iconPrenesite dokument v pdf obliki.


 

Prioritete na področju športne infrastrukture do leta 2020, ki jih je sprejelo Predsedstvo ŠZ Kamnik, na svoji razširjeni seji 21.5.2012, po predhodnem usklajevanju s članicami ŠZ Kamnik.

Prva skupina investicij v športno infrastrukturo

Do leta 2016 je določen vrstni red investicij iz prve skupine po letih, ki je v veliki večini usklajen s Proračunom občine Kamnik – Načrt razvojnih programov 2012-2015:

 1. Temeljita prenova in povečava letnega kopališča Kamnik s potrebno infrastrukturo ter omogočiti pokritje bazena z balonom. Vsa potrebna dokumentacija in finančna konstrukcija mora biti narejena v prvi polovici leta 2013. Za zbiranje sredstev se pri sprejemanju proračuna 2013 odpre posebni proračunski sklad za obnovo letnega bazena Kamnik, v katerega se že v letu 2013 nameni 300.000 €.
 2. Izgradnja nove športne telovadnice pri OŠ Toma Brejca v letu 2013, ki bo financirana iz proračunskega sklada za gradnjo mestnih šol.
 3. Obnovitev športne dvorane pri Osnovni šoli Frana Albrehta za vrhunski šport (dovolj visoka in velika dvorana za mednarodne tekme npr. rokometne, odbojkarske,..), ki bo zaključena v letu 2014, ko se bo končala izgradnja mestnih šol in bo financirana iz proračunskega sklada za gradnjo mestnih šol.
 4. Izgradnja novega športno-rekreativnega centra med OŠ Toma Brejca in Frana Albrehta, ki bo zaključen v letu 2014, ko se bo končala izgradnja mestnih šol in bo financirana iz proračunskega sklada za gradnjo mestnih šol.

Druga skupina investicij v športno infrastrukturo

Do leta 2017 je vrstni red investicij po letih v večje športno infrastrukturo sledeč in je v večini usklajen s Proračunom občine Kamnik – Načrt razvojnih programov 2012-2015:

 1. Nakup nogometnega igrišča Virtus – Šmarca že v letošnjem letu kot pomožnega igrišča
 2. Ureditev manjšega športno rekreacijskega parka– poudarek na hokeju – in otroškega igrišča na Vrhpolju v letu 2013 in 2014.
 3. Zagotovitev občinskega zemljišča s potrebnimi dovoljenji za potrebe enostavne izgradnje (zemlja, les, …) kolesarskega poligona (BMX, pump track, …) v letu 2013.
 4. Postavitev skate parka pri Domu kulture Kamnik v letu 2013.
 5. V letu 2013 začetek investicije v športno-rekreacijski parka v Mekinjah. Investicija se mora končati najkasneje do leta 2015.
 6. V 2013 se prične z iskanjem primerne lokacije za postavitev lokostrelskega poligona za Lokostrelski klub Kamnik.
 7. V letu 2014 nakup ali zagotovitev novih površin za teniška igrišča (vsaj 6 igrišč) in pripadajočo infrastrukturo v kolikor pride do odvzema igrišč Pod Skalco za potrebe izgradnje parkirišča za bazen. Teniška igrišča morajo biti predana v uporabo najkasneje konec aprila 2015. Podobno velja za center odbojke na mivki Pod Skalco.
 8. V letu 2014 izgradnje športno-rekreacijskega parka na Pšajnovici za katerega se potrebna dokumentacija izdela že v letu 2013.
 9. Celostna ureditev širšega območja stadiona Mekinje (celovito reševanje vprašanja funkcionalnosti nogometnega igrišča, klubskih prostorov, atletske steze, lokostrelskega poligona, …). V letu 2013 izdelava več variant ureditve tega prostora tudi z možnostjo nakupa okoliških zemljišč, selitve lokostrelskega poligona, ipd. Investicija se začne v letu 2015 in konča do konca leta 2018.
 10. V letu 2017 se začne izgradnja športno rekreacijskega parka v Šmarci v sklopu kolesarske in pešpoti.

Tretja skupina investicij v športno infrastrukturo

Do leta 2020 je vrstni red investicij na področju manjših rekreacijsko športnih parkov, rekreacijskih in peš poti ter manjših športih igrišč sledeč:

 1. V letu 2013 izdelati načrt nakupa opreme ter izvedbe manjših investicijskih posegov v obstoječih športnih dvoran, s ciljem omogočiti izvajanje športnih programov tudi mlajšim selekcijam tako, da bo vsaka dvorana s svojo infrastrukturo (oprema za postavitev igrišča za floorballa, nastavljivi koši, primeren semafor, druga oprema) namenjena določeni/m športni/m panogi/am.
 2. Pridobitev notranjih površin za športe npr. dvorane za ples, boks, karate, … s preureditvijo določenih športnih telovadnic po občini ali večnamenskih kulturnih dvoran – v letu 2013 se izdela načrt pridobitve površin za različne športe ter na podlagi tega začne iskati primerne lokacije in vzporedno s tem izdela finančno konstrukcijo in terminski plan. Investicije morajo biti zaključene najkasneje do konca leta 2017.
 3. Ureditev manjših igrišč po KS-ih in ureditev otroških igrišč po krajevnih skupnostih – v letu 2013 se izdela načrt ureditve manjših športnih in otroških igrišč po KS do leta 2020 ter izdela finančna konstrukcija.
 4. Ureditev zunanjih površine za različne športe, trim steze, smučarske in tekaške steze, skakalnice za smučarske skoke, igrišča za odbojko na mivki, rolkarski parki, ureditev prostora za taborjenje in druge ploščadi za različne športe – v letu 2013 se izdela načrt ureditve različnih zunanjih površin do leta 2020 ter izdela finančna konstrukcija in terminski plan izgradnje ali ureditve.
 5. Ureditev pohodniških poti – v letu 2013 se izdela načrt ureditve pohodniških poti skupaj s PD Kamnik do leta 2020 ter izdela finančna konstrukcija in terminski plan izgradnje ali ureditve.
 6. Ureditev kolesarskih stez ob Kamniški Bistrici in drugod – v letu 2013 se izdela načrt ureditve kolesarskih poti do leta 2020 ter izdela finančna konstrukcija in terminski plan izgradnje ali ureditve.

Določene investicije so v proračunu 2012 predvidene izven področja družbenih dejavnosti in v kolikor bodo del športnega programa, se morajo prenesti v proračunsko področje družbenih dejavnosti (kolesarske in peš poti, otroška igrišča, …).

Pri izdelavi vseh finančnih konstrukcij in terminskih planov sodeluje tudi Športna zveza Kamnik. S povečanjem proračunskih izdatkov za športno infrastrukturo se bo dosegel kvalitetnejši nivo urejenosti in opremljenosti športnih objektov za potrebe vseh športno aktivnih občanov in občank Kamnika. Temu primerno se bo po izgradnji oz. obnovi športne infrastrukture v začetnem obdobju namenilo nekoliko več sredstev za obratovalne stroške in vzdrževanje teh objektov, kar pa bi v nadaljevanju pomenilo postopno zmanjševanje tega deleža, ko se naj bi delež lastnih prihodkov Zavoda za turizem in šport (v nadaljevanju ZTŠ), ustvarjenih s trženjem športnih objektov, povečeval.

Brane GOLUBOVIĆ l.r.

Predsednik ŠZ Kamnik